บุคลากร
นางภคนันท์  เปล่งศรี
 ครู คศ. 1
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง

                             
  
นายนพชัย แสนสุข
ครูผู้ช่วย   
นายเด่นดวง  ปิ่นประเสริฐ
นักการภารโรง